Годишното информационно събитие по Оперативна програма „Административен капацитет”